Trayinyas Shrividya Foundation

Feb 14, 2019

Trayinyas Shrividya Foundation

Sri Shyamala Navarathri Mahothsava, Sagraha Makha Navachandiyaga, 10 am; Purnahuthi, Baliharan, Kumari, Suvasini, Vatuka, Dampathi Puja, Mahamangalarathi, Ashtavadhana Seva, Prasada Viniyoga, Foundation

Date & Timings: Thursday 14 February 2019 12.30 pm.

Venue:  Jayalakshmipuram, Mysore