Tanumana Samsthe, Mysuru

May 11, 2017

Musical programme ‘Jaga Nadeyali Buddhana Kade,’ former Minister and State BJP VIce-President V. Sreenivasa Prasad inaugurates, Prof. B. P Mahesh Chandra Guru presides, Sri Nadabrahma Sangeetha Sabha, JLB Road, 5.30 pm onwards.