Sri Ramakrishna Ashrama

Mar 13, 2019

Sri Ramakrishna Ashrama

Ashrama’s anniversary celebrations, ‘Kumaravyasa Bharata – Rajasuya Sacrifice’ Gamaka Vaachana by Muttur Kumaraswamy, Vyakhyaana by Dr. H.R. Vasudeva

Date & Timings: Wednesday 13 March 2019 5.45 pm to 8 pm.

Venue:  Ashrama, Mysore