Sri Raghavendraswamy Seva Samithi and Sri Raghavendraswamy Seva Trust, Jayalakshmipuram

May 9, 2017

Tringala Sunaada, Maha Pradosha Sangeetha of Vaishaka Maasa, Sangeetha Sankeerthane by Deepika Pandurangi and troupe, T. K Nagaraj, auditorium, 6.30 pm to 8.30 pm.