Sri Lakshmivenkataramanaswamy Temple Trust, N.R. Mohalla

May 16, 2017

Panchamrutha and kalasabhisheka, Alankara, 6 am; Sukha Homa and Durga Homa, 9 am; Mahamangalarati, Thirta Prasada Viniyoga and Anna Santarpane, 12 noon; Srinivasa Kalyanotsava, Temple premises, 6 pm.