Music Concert

Sep 18, 2018

Music Concert

Grand violin concert by Vid. H.K. Narashima Murthy, his son Vid. H.N. Bhaskar, an international-level artiste, granddaughter Prithvi (Vid. Bhaskar’s daughter) and Vid. Narasimha Murthy’s nieces Vidu. Sindhu Suchethan and Vidu. Smitha Karthik, accompanied by Vid. Radesh (mridanga), Vid. Phanindra Bhaskar (ghata) and Vid. Ramesh (kanjira), Sri Chandrashekarendra Saraswathi Bhavan

Date & Timings: Tuesday 18 September 2018 5.30 pm.

Venue: Narayana Sastry Road, Lakshmipuram, Mysuru