Discourse on Upanishad

Jul 6, 2018

Arsha Vidya Ashrama

Discourse on Upanishad by Sri Chidrupananda Saraswati Swamiji of Arsha Vidya Ashrama.

Date & Timings : Friday July 6 2018 at 7 am.

Venue :  Eshwara Temple’s Shankara Prarthana Mandira, V.V. Puram, Mysore.