Arsha Vidya Ashrama

Oct 11, 2018

Arsha Vidya Ashrama

Discourse on ‘Upanishad’ by Sri Chidrupananda Saraswati Swamiji, Shankara Prarthana Mandira, V.V. Puram, 7 am; Discourse on ‘Bhagavad Gita’ by Sri Chidrupananda Saraswati Swamiji

Date & Timings: Thursday 11 October 2018  6.30 pm.

Venue:  Sadvidya School, Narayan Shastri Road, Mysuru