Arsha Vidya Ashram

Nov 6, 2018

Arsha Vidya Ashram

Sri Chidrupanand Sarswati Swamiji delivers discourse on ‘Upanishad,’ Eshwara Temple, Shankar Prathana Mandira, V.V. Puram, 7 am; Sri Chidrupanand Sarswati Swamiji delivers discourse on 18th Chapter of ‘Bhagvad Gita.

Date & Timings: Tuesday 6 November 2018 6.30 pm.

Venue: Sadvidya School, Narayan Shatri Road, Mysore